POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.

Preambuła.

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności osób odwiedzających oraz korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego Estate Agent 24 znajdującego się pod adresem: http://estateagent24.pl/, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika w szczególności za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu http://estateagent24.pl/ przez E-Business Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku, ul. Centralna 2t, 86-031 Osielsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439770, posiadająca nr REGON: 321373238, NIP: 2530333526, o kapitale zakładowym w wysokości 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w całości opłaconym, adres e-mail: support@estateagent24.eu, będąca jednocześnie właścicielem oraz administratorem Serwisu, co stanowi realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173 i art. 174 Ustawy prawo telekomunikacyjne.

§ 2.

Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Administrator - E-Business Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku, ul. Centralna 2t, 86-031 Osielsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439770, posiadająca nr REGON: 321373238, NIP: 2530333526, o kapitale zakładowym w wysokości 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w całości opłaconym, adres e-mail: support@estateagent24.eu, będąca jednocześnie właścicielem oraz administratorem Serwisu.

 2. Dane osobowe – dane, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas Rejestracji w Serwisie lub następnie w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

 3. Serwis - serwis internetowy Estate Agent znajdujący się pod adresem http://estateagent24.pl/, prowadzony przez Administratora.

 4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w chwili zakończenia Rejestracji w Serwisie.

 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 6. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu na podstawie Umowy

 7. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 3.

Zasady Ogólne.

 1. Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających Serwis oraz korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 4. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 5. Administrator przechowuje dane osobowe w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.

 6. W związku z korzystaniem z Serwisu Usługodawca gromadzi następujące Dane Osobowe o Użytkownikach – adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane, które Użytkownik podaje dobrowolnie w ramach korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu.

 7. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

 8. Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP Urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem Serwisu. Zebrane w ten sposób dane służą wyłącznie analizie i weryfikacji działania witryny Serwisu. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania Serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych, natomiast żadnym razie Dane Osobowe Użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną Serwisu.

§ 4.

Cookies.

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych Użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

 2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.

 3. Administrator może wykorzystywać dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne (session cookies) które jako pliki tymczasowe są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki tj. w szczególności do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Następni zapisane w ten sposób informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

  2. Cookies trwałe (persistent cookies) które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Samo zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

 4. Zarówno mechanizm Cookies sesyjnych jaki trwałych nie pozwala Administratorowi ani innym podmiotom na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 5. Administrator ma prawo wykorzystania Cookies w następujących celach:

  1. odpowiedniej konfiguracji Serwisu polegającej w szczególności na: rozpoznaniu urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetleniu strony internetowej w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętaniu ustawień wybranych przez Użytkownika, dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz zapamiętaniu historii odwiedzonych przez Użytkownika stron w Serwisie;

  2. uwierzytelnianiu Użytkownika w serwisie i zapewnianiu sesji Użytkownika w serwisie polegającej na poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz utrzymaniu sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponownego wpisywania loginu i hasła;

  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych poprzez dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika;

  4. świadczeniu usług reklamowych poprzez dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;

  5. zapamiętywaniu lokalizacji użytkownika w celu poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu co umożliwi dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;

  6. analizowaniu i badaniu oglądalności stron poprzez tworzenia anonimowych statystyk, umożliwiających korzystanie ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich zawartości.

 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies w swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji usługi lub za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.

§ 5.

Postanowienia końcowe.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest dostępna w wersji elektronicznej pod adresem http://www.estateagent24.pl/polityka-prywatnoci, umożliwiającej jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług, Polityka Prywatności jest również przesyłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji. Użytkownik zostanie poinformowany po zmianie za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.

 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Polityce Prywatności Użytkownik poinformuje Usługodawcę na adres wskazany w § 2 ust. 1 Polityki Prywatności o swojej decyzji, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO